Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

07. 12. 2016 - 10. 12. 2016, 19:00 - Praha/ Náplavka/ Rašínovo nábř.

Výstava / Ausstellung
VÝSTAVA NEKOMERČNÍCH FOTOGRAFIÍ S CHARITATIVNÍM PŘESAHEM/ Ausstellung von nicht-kommerziellen Fotografien mit karitativen Zwecken.
Vstupenky / Tickets: VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

ARTMEETPOINT 2016/ PRAHA

 

VÁCLAV ADAM (CZ) JOHANNA DOBBELT (DE) TOMÁŠ KLÍMA (CZ) MARTINA ŠIMKOVÁ (CZ)
BARU Z BARU (CZ) ÁJA DVOŘÁČKOVÁ (CZ) MICHAELA KROČÁKOVÁ (CZ) VĚRA ŠVARCOVÁ (CZ)
VLASTA BIČÁKOVÁ (CZ) PETER FISCHER (DE) JINDŘICH MYNAŘÍK (CZ) TEREZA VALNÍČKOVÁ (CZ)
MICHAELA BUCHTOVÁ (CZ) MARTIN IMAN (SK) FRANTIŠEK OPLATKA (CZ) KVĚTOSLAV VRŠOVSKÝ (CZ)
LMILOŠ BURKHARDT (CZ) ROBERT KALAMAR (CZ) ELENA PAGEL (DE) HOLLGER WENDLLAND (DE)
JAN ČERNÝ (CZ) JAN KAZDA (CZ)    
   

 

Organizátorem projektu s názvem Artmeetpoint je společnost s ručením omezeným AP Promo, založená za účelem působení na kulturním poli. Přehlídka je realizována v době 1. 8. – 30. 9. 2016, v Litoměřicích, v prostorách multifunkčního centra Cargo Gallery, které vzniklo přestavbou nákladní motorové lodě Niké.
Na podzim 2016 plánujeme přesun přehlídky i s plavidlem do německých Drážďan, v prosinci pak do Prahy. Generálním partnerem projektu je Ústecký kraj, mediálním partnerem pak iReport- music & style magazíne.

Popis projektu_


Projekt Artmeetpoint 2016 navazuje na projekt Artmeetpoint 2014, který byl rovněž realizován za vydatné pomoci Ústeckého kraje a dále pak Magistrátu hlavního města Prahy a Kongresového centra Praha. Jde o výstavu nekomerčních fotografických prací s cílem vzájemného prolnutí autorů ve společné expozici, představující to nejlepší, co amatérští i profesionální fotografové- bez genderového omezení, v posledních letech vytvořili.
Stejně jako v případě Artmeetpointu 2014, počítáme i se zahraniční účastí (Slovensko, Německo). Samotná přehlídka bude zahájena slavnostní vernisáží 1. 8. V Litoměřicích, přístaviště Velká Mlýnská/ Cargo Gallery. 50% z ceny prací a 100% z dobrovolného vstupného putuje centru pro zdravotně postižené děti a mládež, SRDÍČKO. (V roce 2014 se mám pro sbírku JUS na dostavbu Jedličkova ústavu podařilo vybrat více než 46.000,- Kč – www.sbirkajus.cz).
Bližší informace o našem projektu naleznete v jednotlivých záložkách této stránky. V případě jakýchkoli doplňujících dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat prostřednictvím mailu: info@cargogallery.eu.
Těšíme se na setkávání s tvůrci i s návštěvníky výstavy.

Více na: www.artmeetpoint.eu

---

Der Organisator des Projekts Artmeetpoint ist die Gesellschaft mit beschränkter Haftung AP Promo, die gegründet wurde, um auf den kulturellen Bereich einzuwirken. Die Schau findet vom 1. August bis zum 30. September 2016 in Leitmeritz statt, in den Räumen des multifunktionellen Zentrums von Cargo Gallery, das durch einen Umbau des Frachtmotorboots Niké entstand. Im Herbst 2016 planen wir einen Schauumzug auch mit dem Schiff nach Dresden, im Dezember dann nach Prag. Der Generalpartner des Projekts ist die Aussiger Region, der Medienparner ist das iReport- music & style Magazin.

Projektbeschreibung_

Das Projekt Artmeetpoint 2016 schließt an das Projekt Artmeetpoint 2014 an, das ebenfalls mit einer ergiebigen Hilfe der Aussiger Region, des Magistrats der Hauptstadt Prag und des Kongresszentrums Prag realisiert wurde. Es geht um eine Ausstellung von nicht kommerziellen fotografischen Werken, die verschiedene Autoren in einer gemeinsamen Exposition einschließt. Die Ausstellung präsentiert das Beste davon, was die Amateur- sowie professionellen Fotografen (ohne eine Gender-Beschränkung) in den letzten Jahren schufen. Wie im Falle von Artmeetpoint 2014 rechnen wir mit einer ausländischen Teilnahme (die Slowakei, Deutschland). Allein die Schau wird mit einer feierlichen Vernissage eröffnet. Am 1. August in Leitmeritz, Landungsplatz Velká Mlýnská/Cargo Gallery. 50 % vom Preis der Werke und 100 % vom Preis des freiwilligen Eintrittsgelds fließt ins Zentrum für behinderte Kinder und Jugendliche, SRDÍČKO. (Im Jahr 2014 gelang es, für die Sammlung JUS zugunsten einer Fertigstellung des Jedlicka Instituts, mehr als 46 000 CZK – www.sbirkajus. cz zu sammeln). Weitere Informationen über unser Projekt finden Sie in den einzelnen Registerkarten dieser Seite. Wenn Sie weitere ergänzende Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte per Email an: info@cargogallery.eu. Wir freuen uns auf das Treffen mit Ausstellungsgestaltern und –besuchern.

Mehr Infos auf www.artmeetpoint.eu


EVENT:

 

 

 50% z ceny prací a 100% z dobrovolného vstupného, putuje centru pro zdravotně postižené děti a mládež, SRDÍČKO. Děkujeme!


PARTNĚŘI: