Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

03. 05. 2017, 20:00 - Praha/ Náplavka/ Rašínovo nábř.

Koncert / Konzert
Dvojkoncert JANY LOTY a BARBORY MOCHOWÉ, během kterých představí svá novinková alba. Mrazivá melancholie, křehká údernost, jedinečné hlasy, silné melodie a promyšlená aranžmá, muzikantská preciznost a v neposlední řadě ženská krása. To jsou hlavní atributy tohoto jedinečného večera!
Vstupenky / Tickets: Koupit / Kaufen

JANA LOTA & BARBORA MOCHOWA/ PRAHA

JANA LOTA, která je na tuzemské popové scéně "zabydlena" již delší dobu, přichází s projektem "Rudohořím", ve kterém se vrací do dětství prožitém v Krušných horách. Aktuální deska "Do světla" obsahuje 7 skladeb v koprodukci Jana Jakubce a Miroslava Chyšky, které dohromady tvoří časovou linii 12hodinové cesty Rudohořím. Počátek je v pozdním odpoledni, konec putování v poslední hodině noční před rozbřeskem. Během vystoupení se však Jana Lota vrátí i ke dvěma předešlým albovým počinům „Lidi“ a „Děvčátko“.

BARBORA MOCHOWA debutuje albem "Waiting for the White Raven", které v nadšených recenzích sklízí vavříny coby "zjevení" na české hudební scéně. Deska produkovaná Matoušem Godíkem (Bratři Orffové, Floex atd.) osloví především milovníky lyrického, něžně naléhavého popu.

***

Doppelkonzert von JANA LOTA und  BARBORA MOCHOWÁ, während dem dieneuen Albenvorgestelltwerden. Eiskalte Melancholie, zerbrechlicheSchläge, einzigartigeStimmen, starkeMelodienunddurchgedachteArrangements, Musikerpräzisionundnicht in der letztenReiheauchFrauenschönheit. DassinddieHauptattributedieseseinmaligenAbends!

JANA LOTA, diedieeinheimischePopszeneschonlängereZeit „besiedelt“, kommtmit dem Projekt "Rudohořím", in dem sie in ihreimErzgebirgeverbrachteKindheitzurückkehrt. Dasaktuelle Album "Do světla" enthält 7 Musikstückein Koproduktionmit Jan Jakubec undMiroslav Chyška, dieinsgesamteineZeitlinie voneinerzwölfStundenlangenReise durch dasErzgebirgeschafft. Der AnfangistamverspätetenNachmittag, das Ende der Reise in der letztenNachtstundevor dem Tagesanbruch. Währenddes Auftrittskommtjedoch Jana Lota auchaufzweivorherigeAlben „Lidi“ und „Děvčátko“zurück.

BARBORA MOCHOWA debütiertmit dem Album "WaitingfortheWhiteRaven", das in den begeistertenRezensionenalseine „Offenbarung“ in der tschechischenMusikszeneLorbeerenerntet. Die von MatoušGondíkproduzierte CD (BrüderOrff, Floexusw.)wird vorallemdieLiebhabereinerlyrischen, zarteindringlichenPopmusikansprechen.


EVENT:

VSTUPENKY (PŘEDPRODEJ 200,- NA MÍSTĚ 250,-):