Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

29. 06. 2016, 12:00 - Praha/ Náplavka- Výtoň/ Rašínovo nábř.

Konference / Konferenz | Party
v roce 2015 jsme spoluorganizovali jako poděkování všem neziskovým organizacím za jejich úsilí party na lodi Cargo Gallery. Dorazilo přes 420 lidí z nezisku, pro které celou noc točili za barem drinky lidé z byznysu a nadací, aby tím spolu s námi vyjádřili svou podporu a díky.

NEZISKOVKY A BYZNYS NA JEDNÉ LODI/ PRAHA

PROGRAM KONFERENCE

12:00 – 13:00

Registrace, káva a malý oběd na uvítanou

13:00 – 14:00

Úvodní slovo, přivítání

Hlavní téma:

NGO’s overheads – náklady na provoz neziskových organizací.

Výstupy z analýzy výročních zpráv organizací a diskuse o tom, proč a jak bychom se měli bavit o provozních nákladech neziskovek, ať už v rolích dárců, ředitelů organizací nebo jejich zaměstnanců.

Moderátorka Tereza Krippnerová

Hosté:

Pavlína Hořejšová – koordinátorka konference a party Neziskovky a byznys na jedné lodi
Jitka Nesrstová – fundraiserka Strany zelených, dříve ředitelka fundraisingu Greenpeace Česká republika, Nadace Via, Full CapaCity
Robert Basch – ředitel nadace Open Society Fund
Ondřej Liška – ředitel Ashoka ČR

14:00 – 15:00

I. workshopy  – kulaté stoly

 1. otevřený kulatý stůl: Rozvoj a kultivace diskuse o vzdělávání

  Téma facilituje Bob Kartous (EDUin)

  V ČR se nepochybně vede diskuse o vzdělávání. Podle opakovaných průzkumů mediálního pokrytí i digitálního diskursu je orientovaná zejména k určitým sezónním událostem, jako je začátek školního roku, vysvědčení či maturita. Byť se pravděpodobně za posledních několik let podařilo tuto diskusi kultivovat ve smyslu výraznější koncentrace na podstatné faktory (zejména v oblasti ověřování výsledků vzdělávání), celkově je stále patrný velký deficit s ohledem na témata obsahu a formy vzdělávání, zejména s ohledem na jeho dopad do budoucnosti společnosti. Jak dosáhnout toho, aby diskuse vzala v potaz, že vzdělávání je zejména otázka budoucnosti v horizontu desítek, nikoliv jednotek let? Jak přesvědčit významné stakeholders, aby tento horizont respektovali? Jak o tomtéž přesvědčit decision makers?

  Ondřej Liška – Ashoka Česká republika
  Martin Šimáček – Institut pro sociální inkluzi
  Jitka Taussiková – Junák – český skaut, z. s.
  Ivana Janečková – Duhovka Group a.s
  Markéta Majerová – Scio
  Igor Klimeš – The Bakala Foundation

 2. otevřený kulatý stůl: Profesní dobrovolnictví a jeho zavedení ve firmách

  Téma facilituje Adéla Jansová (Um sem um tam)

  Jaké jsou příklady expertního dobrovolnictví? Jaké jsou potřeby neziskových organizací a jak jim mohou firmy pomoci jinak, než poskytnutím finančních darů na outsourcing těchto služeb?

  Štěpán Kačena – Marketing KPMG Česká republika
  Anna Vaníčková – CSR KPMG
  Markéta Sodomková – Česká spořitelna, a.s., úsek Komunikace a CSR
  Martina Břeňová – Nadační fond Avast
  David Lukeš – Centrum Paraple

 3. otevřený kulatý stůl: Jak dostat vaše témata do novinových titulků a získat spousty lajků na sociálních sítí

  Workshop vede Adam Švejda (šéf komunikace Institutu plánování a rozvoje)

  Adam Švejda vás provede základy úspěšné mediální práce, budování vztahů s novináři a využívání sociálních sítí pro zvýšení povědomí o kauzách, které řešíte.

  Mgr. Marek Vácha – IPR

 4. otevřený kulatý stůl: Konzultace strategie fundraisingové kampaně Ponožkový pes

  Konzultaci case study facilituje Martina Evjáková (Pestrá společnost o.p.s.)

  Cílem projektu Ponožkový pes je přiblížit dětem a široké veřejnosti, jak pomáhají asistenční psi lidem s postižením. Zároveň nabízí možnost podpořit výcvik psích asistentů netradičním způsobem. Dosáhl tento projekt svých limitů, nebo by příští kampaň mohla mířit ještě výš?

  Tomáš Řemínek – ředitel Nadace Karla Janečka
  Jan Látal – kreativní agentury Družina
  Michal Prager – ředitel Pestré společnosti o.p.s.

 5. otevřený kulatý stůl: Cesta hrdiny – začlenění znevýhodněných na trh práce

  Nedokončení odborné přípravy a předčasné opouštění škol představují velký společenský problém. Mladým lidem výrazně snižují příležitosti na trhu práce, přináší pravděpodobnost nezaměstnanosti, chudoby, zdravotních problémů a snížené účasti v politickém, sociálním a kulturním životě společnosti, vedou k sociálnímu vyloučení. Organizace Neposeda provádí mladé lidi na cestě do dospělosti, kdy je jedním z hlavních milníků nalezení zaměstnání. Cílem projektu Cesta hrdiny je navázat spolupráci s firmami a společně vytvořit tzv. „školu druhé šance“- model profesní přípravy k získávání praktických dovedností pro uplatnění na trhu práce.

   

  Ivana Štefková (Neposeda, z.ú.)
  Josef Pavlis (Algotech a. s.)

 6. otevřený kulatý stůl: Konzultace spuštění e-shopu organizace

  Konzultaci case study facilituje Vladislava Jirušová (Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s.)

  Na počátku vybudování chráněné papírenské dílny byla potřeba vytvořit pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním, které se jen těžko uplatňují na běžném trhu práce, ale kteří zároveň mají co nabídnout: ať už svou šikovnost, zručnost, chuť a ochotu pracovat či potřebu být co nejvíce soběstační. Základní myšlenkou a cílem je nabídnout těmto lidem práci v chráněném, ale přitom tvůrčím prostoru. Dílna úspěšně funguje již 5 let a poskytuje 12 pracovních míst pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Cíl vytvoření e-shopu představuje cestu k rozvoji chráněné dílny, rozšíření sítě nových odběratelů a dosažení větší soběstačnosti.

   

  Jan Sládek – Mangoweb
  Jitka Nesrstová – fundraiserka Strany zelených, dříve ředitelka fundraisingu Greenpeace Česká republika, Nadace Via, Full CapaCity

 7. uzavřený kulatý stůl: Konzultace nového finančního plánu organizace

  Projekt představí Jiří Sedlák, finanční ředitel organizace (Bezobalu z.ú.)

 8. uzavřený kulatý stůl: Konzultace projektu Open House

  Projekt představí:

  Robert Basch, výkonný ředitel (Nadace OSF)
  Tomáš Bistřický
  Antonín Kokeš

15:00 – 15:30

coffee break

15:30 – 16:30

II. workshopy – kulaté stoly

 1. otevřený kulatý stůl: Společenský dopad a podmínky k jeho sledování v ČR (systémová řešení)

  Téma facilituje Ondřej Liška a Olga Shirobokova (Ashoka)

  Výzkum i praxe ukazují zásadní roli sledování společenského dopadu. Je klíčem k oslovení donorů i k sebevědomí a identitě těch, kdo změny realizují. I přes rostoucí povědomí ale neexistuje dostatečný přehled o nástrojích pro sledování dopadu, chybějí příklady dobré praxe, poptávka po něm ze strany dárců je slabá a chybí i nabídka podpůrných služeb a poradenství. Ashoka spolu s dalšími partnery iniciovala širší úsilí s cílem podpořit rozvoj ekosystému pro sociální inovátory v ČR. Jeho součástí je i fórum pro všechny, kdo chtějí přispět k vytvoření dlouhodobých a systémových podmínek pro sledování dopadu. Toto fórum je otevřené pro všechny z byznysu, občanského sektoru i akademické půdy a jeho cílem je v průběhu jednoho roku nastartovat konkrétní aktivity, které systémově pozvednou kulturu sledování dopadu v ČR. Cílem tohoto setkání „Na jedné lodi“ je společně vytvořit praktický řetězec dopadu pro všechny, kdo se do této aktivity chtějí zapojit.

  Počet účastníků omezen na 20 – registrujte se, prosím, předem zde.

 2. otevřený kulatý stůl: Poradenství v oblasti HR a řízení lidských zdrojů neziskových organizací

  Na co si dávat při řízení lidských zdrojů pozor? V čem se můžou neziskové organizace inspirovat od vedoucích oddělení lidských zdrojů a náborových kampaní velkých firem? Jak dlouhodobě pracovat se zaměstnanci, aby byli v práci spokojení a motivovaní? V čem může “zdravá firma” inspirovat “zdravou neziskovku”?

  Téma facilituje Josef Pavlis (Algotech a. s.)

 3. otevřený kulatý stůl: Kde získávat zdroje pro vaše aktivity

  Workshop vede Petr Machálek (http://www.petrmachalek.cz/)

  “Kdo o nic nežádá, nic nedostane.” Petr Machálek má za sebou celou řadu úspěšných fundraisingových kampaní, přípravu a vedení fundraisingových plánování, vytváření fundraisingových strategií a plánování negrantových fundrasingových kampaní. Během hodinového workshopu vás provede základy toho, jak dobře naplánovat fundraisingovou strategii vaší organizace a seznámí vás s různými možnostmi získávání podpory pro vaši práci.

 4. otevřený kulatý stůl: Jak dostat úspěšnou kampaň „Kočičí přání“ do médií?

  Konzultaci case study facilituje Lenka Palová (Kočičí přání)

  Kočičí přání vzniklo v půlce prosince 2010. Na jednom diskuzním fóru nadhodila Lenka Palová nápad udělat akci na podporu útulků, která by byla zvířecí mutací stromů přání, jaké se dělají pro děti z dětských domovů. Nápadu se chytily dvě členky ops Devět životů, během týdne byl spuštěn web, osloveny útulky a začalo se s vkládáním zvířat a jejich přání.Vybralo se 96 338 Kč pro 218 zvířat během přibližně 14 dnů. Pod tlakem ze strany útulků a veřejnosti vznikla následně velikonoční Kočičí koleda. Akce se od té doby koná dvakrát ročně – na Vánoce a Velikonoce. 15. května skončilo jarní kolo této akce, kdy se vybralo celkem 1 187 777 Kč a bylo obdarováno celkem 1 278 koček. Proč se o tak úspěšné kampani ale tak málo píše? Jak o ní dále rozšířit povědomí? A jakou inspiraci si mohou na příkladu Kočičího přání odnést další organizace?

  Adam Švejda – šéf komunikace IPR
  Radim Jung – Mc Shakespeare
  Štěpán Kačena – Marketing KPMG Česká republika
  Jan Látal – kreativní ředitel Družina

 5. otevřený kulatý stůl: Poradenství v oblasti strategie rozvoje organizace: proměna z dobrovolnické organizace na profesní

  Konzultaci case study facilituje Vlastimil Waic (Česká debatní společnost, z. s.)

  Česká debatní společnost licencovala z Indie vzdělávací metodu Verbattle – specifický formát soutěžní debaty k výuce komunikačních dovedností. V tomto školním roce realizovali pilotní program v Olomouckém a Ústeckém kraji, kde vyzkoušeli implementaci výuky rétoriky prostřednictvím soutěžní debaty ve formálním vzdělávání. V příštím školním roce by rádi podobný program realizovali ve více krajích. Díky vlastním zkušenostem z byznysu má organiazce jasnou vizi a její členové znají cesty pro jej dosažení, ale v současné době se pokouší prolomit bariéru nutné profesionalizace organizace, kdy množství dokumentace a náročnost jednotlivých projektů začínají pomalu přesahovat akceptovatelné hranice dobrovolnictví a vyžadují angažování zaměstnanců, na nějž však organizace není schopna sehnat adekvátní prostředky. Odkud v takové situaci nejlépe začít?

  Robert Basch – ředitel Nadace Open Society Fund
  Vítek Ježek – CEO Rekola

 6. otevřený kulatý stůl: Konzultace založení sociálního podniku

  Konzultaci case study facilituje Eva Dudová (Labre – OS Cesta)

  Už druhým rokem vedeme OS Cesta projekt pomáhající lidem bez domova najít a udržet si práci. Klienty vybírají podle doporučení, na základě jejich motivace a vlastní zkušenosti. Životní situace klientů je však mnohem komplikovanější než u běžných zaměstnanců azaměstnavatelé to ne vždy mohou tolerovat a vybudovat vhodné podmínky. Organizace má proto záměr vytvářet vlastní pracovní místa pro klienty a zároveň ulehčit spotřebnímu přebytku v obchodech s módou.Příprava sociálního podniku s sebou nese v českém právním prostředí celou řadu úskalí. Na co se připravit a jak tato úskalí nejefektivněji překonat?

  Petr Krajíček – iCollege
  David Neveselý – AK Havel Holásek
  Blanka Štarmanová – TaxVision s.r.o.

 7. uzavřený kulatý stůl: Konzultace fundraisingové strategie – založení Klubu přátel Charity

  Konzultaci facilituje Zdeňka Bradáčová (Charita ČR)
  Tomáš Řemínek – ředitel Nadace Karla Janečka
  Jitka Nesrstová – fundraiserka Strany zelených, dříve ředitelka fundraisingu Greenpeace Česká republika, Nadace Via, Full CapaCity

 8. uzavřený kulatý stůl: Konzultace v oblasti digitálních map

  Konzultaci facilituje:
   Blanka Klimešová – Pražské matky
  Jan Sládek – manGoweb

16:30 – 17:00

Společné zakončení a vyhlášení soutěže “Sleduj dopad!” o výroční zprávu, která nejlépe zachytí dopad organizace.

17:00 – 18:00

Networking u společné večeře formou rautu.

off program:

od 18:00

registrace hostů party Na jedné lodi

19:00

Oficiální zahájení party + představení novinek v projektu Darujme.cz (host Jiří Bárta – Nadace Via)

Konferenci moderuje Tereza Krippnerová

 

Děkujeme všem mentorům za ochotu dobrovolně podpořit další rozvoj přihlášených neziskových organizací.

Konferenci a party pro neziskovky a byznys na jedné lodi organizuje Pavlína Hořejšová (Pacáková) a Jan Barta za podpory Open Society Fund PrahaAshoka a Nadace Via.

Cílem je přispět k propojování neziskového sektoru a byznysu a podpořit další rozvoj občanského sektoru v České republice.


více na:

http://najednelodi.org/