Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

22. 10. 2016 - 17. 11. 2016, 15:30 - LITOMĚŘICE/ VELKÁ MLÝNSKÁ

Divadlo / Theater | Festival
Auf dem Kulturschiff CARGO GALLERY wird in Litoměřice undÚstí nad Labem ein Festival fürJugend- undKindertheaterveranstaltet. Das Festival findetimRahmen der Tschechisch-deutschenKulturtage 2016 statt. BeteiligtsindTheaterkompanienaus der Euroregion Elbe/Labe. *** Na kulturní lodi CARGO GALLERY se v Litoměřicích a Ústí nad Labem uskuteční festival divadel dětí a mládeže. Festival se bude konat v rámci Dnů česká a německé kultury 2016. Podílet se na něm budou divadelní soubory z Euroregionu Elbe/Labe.
Vstupenky / Tickets: VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

CARGO THEATRE/ LITOMĚŘICE/ ÚSTÍ NAD LABEM


TheaterüberdieLandes- undSprachgrenzenhinwegzutragen, stellteineHerausforderung dar, mit der bewusstumgegangenwird. Bei der Auswahl der deutschenStückewirdaufleichteVerständlichkeitgeachtet. Die Stückesindwenigertextorientiert. Kurze Einführungen in Tschechischermöglichen es, den Stücken ohne tiefere

Prezentovat divadlo bez ohledu na státní a jazykové hranice je výzvou, kterou záměrně chceme přijmout. Při výběru německých her budeme dbát na lehkou pochopitelnost. Hry nebudou tolik stavět na textu. Hry budou navíc krátce představeny v češtině, což umožní jejich pochopení i bez hlubokých jazykových znalostí.

Více/ mehre: www.cargotheatre.eu


EVENT:

PARTNER: